http://mcu_buriram.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 ราคา เอกสารประกอบการบรรยาย

 ประวัติและผลงาน

 ติดต่อเรา

 เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2009
อัพเดท21/03/2020
ผู้เข้าชม301,057
เปิดเพจ376,477

บริการ

ฟังเพลงออนไลน์

http://www.oo-cha.com/index.php

ปฎิทิน

« June 2023»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
iGetWeb.com
AdsOne.com

ศึกษาโครงสร้างและระบบการศึกษาของคณะสงฆ์   คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์สภาพการศึกษาของคณะสงฆ์ กระบวนการพัฒนาและการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ พระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการศึกษาของคณะสงฆ์ ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดการศึกษา พัฒนาการการศึกษาของคณะสงฆ์ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของคณะสงฆ์ แนวโน้มในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์

          คำนำ...............................................................................................................(ก)

          สารบัญ............................................................................................................(ข)

          แผนการสอนรายวิชา.......................................................................................(จ)

         

บทที่ ๑ โครงสร้างและระบบการศึกษาของคณะสงฆ์.........................(๑)

          แม่กองธรรมสนามหลวง อดีต-ปัจจุบัน...............................................(๒)

          คณะกรรมการการศึกษาคณะสงฆ์......................................................(๕)

          ประวัตินักธรรมโดยสังเขป..................................................................(๖)

           ทำเนียบแม่กองบาลีสนามหลวง..........................................................(๘)

          คณะกรรมการการศึกษาคณะสงฆ์......................................................(๙)

          ประวัติบาลีโดยสังเขป.........................................................................(๑๐)

         โครงสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..........................(๑๕)

         ประวัตมหาวิทยาลัย............................................................................(๑๖)

        โครงสร้างมหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย.....................................(๒๒)

          ประวิตมหาวิทยาลัย............................................................................(๒๓)

 

บทที่ ๒ กระบวนการพัฒนาและการบริหารการศึกษา........................(๓๖)

           แนวทางการพัฒนาการศึกษา..............................................................(๔๐)

           บทสรุปแนวทางการพัฒนาการศึกษา..................................................(๔๑)

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.........................................(๔๓)

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรฯ.......(๔๖)

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา.........(๔๘)

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา.(๔๙)

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาฯ..................(๕๓)

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน...............(๕๔)

           บทวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา........................(๕๕)

 

บทที่ ๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการศึกษาของคณะสงฆ์......(๕๘)

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕................(๖๐)

         ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา..............................................................(๖๔)

          บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)......................................................................(๖๕)

         การดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธมุ่งแก้ปัญหา........................................(๖๕)

         ความเป็นมาของโรงเรียนวิถีพุทธ........................................................(๖๖)

           มหาเถรสมาคมสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ...........................................(๖๗)

            ปฏิรูปการศึกษา..................................................................................(๖๘)

 

บทที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาพัฒนาการการศึกษาของคณะสงฆ์........(๗๕)

           สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี..............................(๗๖)

           การศึกษาของสงฆ์...............................................................................(๗๖)
           การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี...................................................(๗๗)

           การพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์ไทย......................................................(๘๑)

          การศึกษาของคณะสงฆ์เป็นมาอย่างไร................................................(๘๑)
          ลักษณะของการศึกษาพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล.....................(๘๓)
          พัฒนาการศึกษาของพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน..................(๘๓)
          พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย.......................................................(๘๔)

          การพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย....................................(๘๕)

         การพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์สมัยอยุธยา....................................(๘๖)

         การพัฒนาการศึกษาสมัยธนบุรี...........................................................(๘๗)

         การพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ รัตนโกสินทร์................................(๘๗)
         บทสรุป................................................................................................(๙๑)

         

บทที่  ๕ แนวโน้มการจัดการศึกษาของพระสงฆ์........................................(๙๔)

          แนวโน้มการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา..........................................(๙๔)

          กระแสของอุดมศึกษาของโลก.............................................................(๙๕)

          ความเป็นสากล ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม....................(๑๐๐)

         บทสรุป................................................................................................(๑๐๒)

         

บทที่ ๖ ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา.....................................................(๑๐๔)

           ความเคลื่อนไหวภาครัฐ.......................................................................(๑๐๔)
           ความเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา........................(๑๐๘)

           ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา...................(๑๑๐)

           ความเคลื่อนไหวด้านโอกาสทางการศึกษา.........................................(๑๑๔)

          นานาทัศนะเกี่ยวกับการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.........................................(๑๑๗)

          คุณภาพครูกับการเผชิญหน้า ๔ กระแสสังคม.....................................(๑๒๓)

         คุณภาพพฤติกรรมครูในสายตาของเด็กนักเรียน.................................(๑๒๔)

          ระบบประกันคุณภาพครู.....................................................................(๑๒๕)

         

         

view

 หน้าแรก

Log In

นิิสิตปฏิบัติการสอน

 บอร์ดแสดงความคิดเห็น

 รวมรูปภาพ

สาขาการสอนพระพุทธศาสนา

 ติดต่อเรา

view